Об академии
Электронная приёмная ректора
Пресс-центр
Рейтинг АЭСА
Кафедры
Учебный процесс
Приёмная комиссия
Интернет-обучение
Наука
Международное сотрудничество - Вузы партнеры
Библиотека
Издательский центр
Сектор карьеры и бизнес - партнерство "АЭСА"
Студенческий совет
Антикоррупционная программа АЭСА на 2015-2018г
Бизнес-инкубатор АЭСА
Противодействие радикальным идеям в обществе
Центр Ассамблеи народа Казахстана
Гордость академии
Мадиев У.К.
Дауренбеков А.К.
Бурибаев Б.Б.
Жуйриков К.К.
Ссылки
Карта сайта
 

Анонсы

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


Поиск


 на главную  письмо  карта сайта  форум  контакты 
 

Бурибаев Б.Б.

 
Алматы экономика жєне статистика академиясыњыњ профессоры Баќыт Бµрібаев 

Бµрібаев Баќыт 1945 жылы Ќызылорда облысында ќарапайым отбасында д‰ниеге келген. 1962 жылы Ќызылорда ќаласындаѓы орта мектепті алтын медальмен  тємамдап, Ќазаќ политехникалыќ университетініњ ЭЕМ мамандыѓына оќуѓа т‰сті.
 
1967-1975 ж. Ядролыќ физика университетінде инжененр, аѓа инженер жєне топ жетекшісі ќызметтерін атќарды.
1975-1986ж. Металургия жєне байыту инстутыныњ электроника жєне автоматика лабораториясында аѓа инженер ќызметін атќарды. 1983 жылы техника ѓылымдарыныњ кандидаты дєрежесін алды.
 
1986-1998ж. Ќазаќ ауыл шаруашылыќ институтында доцент, кафедра мењгерушісі, факультет деканы, 1998-2001ж. Республикалыќ білім беру саласын аќпараттандыру орталыѓында директордыњ орынбасары, 2001-2002ж. Ќазаќ Ќыздар педагогикалыќ институтында информатика кафедрасыныњ мењгерушісі, 2002-2004ж. Ќазаќ-Британ техникалыќ университетінде информатика кафедрасыныњ доценті ќызметін атќарды.
2004 жылдан бері Алматы Экономика жєне статистика академиясында ењбек етіп келеді. Бµрібаев Баќыт еліміздіњ жоѓары оќу орындарында ќызмет істеп келе жатќан білікті маман, озат єдіскерлердіњ бірі. Ол 200-ден аса ѓылыми ењбектердіњ авторы, солардыњ ішінде Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі жоѓары жєне орта оќу орындарында ќолдануѓа ±сынѓан 15-тен аса оќулыќтар, 20-дан аса оќу ќ±ралдарын жариялаѓан.
 
Мемлекеттік тілде жарияланѓан алѓашќы оќулыќтардыњ бірі болып саналатын «Жања аќпараттыќ технологиялар. Информатикадан 30 сабаќ» оќулыѓыныњ 1998 жылдан 2009 жылдар аралыѓында бір млн-нан аса данасы жарыќ кµрді.Б±л елімізде шыќќан оќулыќтар арасындаѓы саны жаѓынан ењ кµп жарияланѓан кітаптардыњ бірі болып саналады.
Б.Бµрібаевтыњ ќатысуымен жєне жетекшілігімен бірсыпыра информатика сµздіктері (жеті сµздік) жарыќќа шыќты. Ќазіргі тањда ќазаќша шыќќан компьютерлік технология саласындаѓы оќулыќтардыњ басым кµпшілігі осы сµздіктерді негізге алып отыр.
 
Ол 1998 ж. «Республиканыњ білім озаты» медалімен марапатталѓан, соњѓы бес жыл ішінде 50-дан аса ењбектерін жариялап, алдыњѓы ќатарлы ±стаздар ретінде ењбек етіп келеді. 2012 жылы Бµрібаев Б. Ќазаќстан Республикасыныњ жоѓарѓы оќу орындарыныњ ассоциясы жоаѓрѓы оќу орындарына арналѓан оќулыќтарды ќ±растырудаѓы елеулі ењбегі ‰шін А.Байт±рсынов атындаѓы «Сањлаќ автор» медальмен марапаттаѓан.
 
Copyright © Алматинская Академия Экономики и Статистики. Все права защищены. При использовании информации ссылка обязательна.